Makšķerēšana un Sports

Biedrība "Carnikavas Makšķerēšanas Skola" īstenoja savu pirmo eiropas līdzfinasējuma projektu !!!
Projekta numurs un nosaukums - Nr. 19-04-AL11-A019.2201-000002
"Inventāra iegāde biedrības organizēto apmācību procesa un pasākumu nodrošināšanai";
Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA "Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē", Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm;
Biedrība "Carnikavas makšķerēšanas skola" ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējās attīstības stratēģija" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL11-A019.2201-000002 "Inventāra iegāde biedrības organizēto apmācību procesa un pasākumu nodrošināšanai" ir iegādājusies 10 platformas feeder/match, 10 augstuma platformām, 23 dažāda izmēra makšķerēšanas mitrumizturīgos un pretvēja aizsardzības kostīmi, un 23 dažāda izmēra makšķerēšanas ūdensnecaurlaidīgus apavus.
Projekta mērķi - projekta mērķis ir attīstīt pilnvērtīgas aktīvās brīvā laika pavadīšanas (makšķerēšanas) iespējas, kvalitatīvu makšķerēšanas apmācību un sacensību nodrošināšana, kā rezultātā tiks veicināta dažādu vecuma grupu iedzīvotāju iesaistīšanās, līdz ar to attīstot sporta un tūrisma aktivitātes Carnikavas novada un tā tuvējās apkārtnes teritorijā. Kā vēl viens no projekta galvenajiem mērķiem ir biedrības biedru un sacensību dalībnieku nodrošinājums ar nepieciešamo inventāru, tādējādi nodrošinot cilvēka drošībai un veselībai atbilstošus nosacījumus makšķerēšanas apmācību un pasākumu laikā. Tā kā biedrības pamatdarbības virziens ir makšķerēšana, makšķerēšanas apmācību un sacensību organizēšana, tad lai to turpinātu attīstīt un būtu pieejams ikvienam interesentam gan no tuvējās apkārtnes, gan no citām Latvijas teritorijām un ārvalstīm, tad projekta ietvaros tika iegādātas 10 platformas feeder/match, 10 augstuma platformām, 23 dažāda izmēra makšķerēšanas mitrumizturīgos un pretvēja aizsardzības kostīmi, un 23 dažāda izmēra makšķerēšanas ūdensnecaurlaidīgus apavus.
Projekta kopējās izmaksas EUR 16422.56, kas tika segtas no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai, Carnikavas novada pašavaldības un biedrības līdzekļiem.
Interešu Izglītības programma

No 2015. gada septembra, ceturdienās pl. 14-00, Carnikavas pamatskolā uzsāk strādāt mūsu pūlciņš.